ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Ψηφιακό Βήμα-Ψηφιακό Άλμα Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρούσες δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων, δικαιολογεί ένα μεγάλο σύνολο από δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμές. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικά δικαιούχο, απαιτεί την σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με[…]

Περισσότερα »

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική. Προϋποθέσεις : Η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην εν λόγο δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης[…]

Περισσότερα »

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης. Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακό Άλμα

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακό Βήμα

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν[…]

Περισσότερα »

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητα αλλά και την βελτίωση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων. Δικαιούχοι : Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο εν λόγο πρόγραμμα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: Τουρισμός Ενέργεια Αγροδιατροφή Περιβάλλον[…]

Περισσότερα »

Ψηφιακή Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Στόχος: Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο έχει σχεδιάσει δύο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και[…]

Περισσότερα »

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Στόχος:  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο τομέα του Τουρισμού Δικαιούχοι Προγράμματος: Κατηγορία  Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της  δράσης  και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Κατηγορία  Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία[…]

Περισσότερα »