Ψηφιακό Βήμα-Ψηφιακό Άλμα Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι παρούσες δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων, δικαιολογεί ένα μεγάλο σύνολο από δαπάνες οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμές.

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικά δικαιούχο, απαιτεί την σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών

 1. Εξοπλισμός
  • Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
  • Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση π.χ. Δρομολογητές, Routers, Μεταγωγείς, Firewalls, Bluetooth αλλά και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές(Desktop/Laptop)
  • Εξοπλισμό Γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)
  • Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)

Οι παραπάνω δαπάνες που αφορούν τις δαπάνες του εξοπλισμού μπορούν να κυμαίνονται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

 1. Λογισμικό
  • Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
  • Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version) {10% και έως 2.500 ευρώ}
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.) {20% και έως 4.000 ευρώ}
  • Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ,
  • Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
  • Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
  • Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης (70%)
  • Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 2 λογισμικό μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως και το 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Υπηρεσίες
  • Φιλοξενία
  • Σύνδεση στο Διαδίκτυο
  • Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads) (5%)
  • Παρουσία στα Social media (έως 1.000 ευρώ)
  • Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης (5%)
  • Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας (10%)
  • Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων (10%)
  • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (5% και έως 2.500 ευρώ)

Το σύνολο των δαπανών της κατηγορίας δαπάνης 3 υπηρεσίες μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη.

 1. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (Νέο Προσωπικό)(40%και μέχρι 20.000 ευρώ έως ακολούθως 12.000 ευρώ ανα ΕΜΕ και δεν θεωρείται επιλέξιμη πρόσληψη συζύγου και συγγενών α και β βαθμού.) Η εν λόγο κατηγορία δαπανών δεν θεωρείται υποχρεωτική