Υπηρεσιες

Έχοντας επίγνωση το ασταθές φορολογικό περιβάλλον που καλούνται οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν εμείς προτάσσουμε την τεχνολογική μας υποδομή αλλά κυρίως τη  συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση μέσω της  παρακολούθηση φορολογικών, εργατικών και  ασφαλιστικών σεμιναρίων διότι έτσι συνεχώς αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας οι οποίες αναφέρονται σε :

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων με απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία
 • Σύνταξη και υποβολή Δηλώσεων (Εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας , ΦΠΑ, ΦΜΥ , Ε9 κλπ)
 • Πλήρης αντιμετώπιση υποστήριξη και διεκπεραίωση ευρημάτων φορολογικών και εργατικών ελέγχων.
 • Σύσταση μετατροπές εταιρειών κάθε μορφής
 • Διεκπεραίωση θεμάτων σε Δημόσιες Υπηρεσίες  (Δ.Ο.Υ,ΙΚΑ,ΟΑΕΔ κλπ)

Λογιστικές υπηρεσίες

 • Τήρηση βιβλίων απλογραφικών & διπλογραφικών βιβλίων
 • Εργατικά – Υπολογισμός μισθοδοσίας – ΙΚΑ

η καλή γνώση φορολογικών θεμάτων βάση για ασφαλείς φορολογικά επενδυτικές πρωτοβουλίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Με συνεχή παρακολούθηση ημερίδων που διοργανώνουν φορείς  όπως το Ε.Β.Ε ,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΙΤΗΡΙΟ,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, διαμορφώνουμε εικόνα  για τον παραγωγικό προσανατολισμό της χώρας  έτσι ώστε να παρέχουμε ασφαλείς κατευθύνσεις και υπηρεσίες σε υποψήφιους επενδυτές.

Με γνώμονα την υψηλή εξειδίκευση στον τομέα των αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και την πολύ καλή γνώση της φορολογικής νομοθεσίας μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες  στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
  
Οι υπηρεσίες μας αναφέρονται  στη:

 • Κατάρτιση και σύνταξη φακέλου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΣΠΑ,LEADER,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌΣ ΝΟΜΟΣ
 • Προαξιολόγηση και βαθμολόγηση επενδυτικού σχεδίου
 • Παρακολούθηση και διοίκηση του επενδυτικού έργου μέχρι την ολοκλήρωση και αποπληρωμή του.
 • Συμβουλές για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
 • Σύνταξη προϋπολογιστικών φύλλων για την επικείμενη πορεία της επιχείρησης
 • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα προϋπολογισθέντα
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)