Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Προϋποθέσεις : Η βασική προϋπόθεση για να συμμετάσχει κάποιος στην εν λόγο δράση είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των οικείων Εμπορικών Συλλόγων / Επιμελητηρίων. Ειδικότερα δύνανται να υποβάλλουν προτάσεις τα παρακάτω Σχήματα:

  • Σχήμα 1: Δήμος (Δικαιούχος) & οικείος Εμπορικός Σύλλογος (Συνδικαιούχος)

ή υπό προϋποθέσεις

  • Σχήμα 2:  Δήμος (Δικαιούχος) & οικείο Επιμελητήριο (Συνδικαιούχος)

Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο:

  • την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και
  • την οργάνωση  της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Προϋπολογισμός & Ενίσχυση : Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγο προγράμματος για όλες της περιφερειακές ενότητες της χώρας ανέρχεται στα 50 εκατ. Ευρώ και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100%.

Μέγιστος Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 1.900.000 ευρώ και αναλύεται ως:

  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Δήμου έως 1.500.000 ευρώ
  • μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός Εμπορικού Συλλόγου / Επιμελητηρίου έως 400.000 ευρώ

Περίοδοι υποβολής : Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις 29/6/2018 έως και 24/9/2018 ..

Διάρκεια υλοποίησης : ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες.