Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

Προϋποθέσεις : Οι βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να λειτουργούν ως Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ν.Ε.Π.Α., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, Συνεταιρισμός και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

Προϋπολογισμός : Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγο προγράμματος για όλες της περιφερειακές ενότητες της χώρας ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ

Δαπάνες που επιδοτούνται : Οι δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται από το εν λόγο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 • Μεταφορικά μέσα
 • Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επιδότηση : Κάθε επιχείρηση που τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έχει την δυνατότητα να καταθέσει μόνο ένα επενδυτικό σχέδιο από 55.000 ευρώ μέχρι και 400.000 ευρώ, και για το οποίο θα μπορεί να επιδοτηθεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας: Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας με σειρά προτεραιότητας είναι οι ακόλουθοι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές.

Περίοδοι υποβολής : Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις 27/6/2018 . Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Διάρκεια υλοποίησης : ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 24 μήνες.