Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Στόχος: Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητα αλλά και την βελτίωση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Δικαιούχοι : Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στο εν λόγο πρόγραμμα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

  • Τουρισμός
  • Ενέργεια
  • Αγροδιατροφή
  • Περιβάλλον
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • .Υγεία & Φάρμακα
  • Δημιουργικές & Πολιτιστικές Βιομηχανίες
  • Υλικά – Κατασκευές

Προϋπολογισμός και Ποσοστό Χρηματοδότησης: Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 50.000€ έως και 400.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης του κάθε επενδυτικού σχεδίου ποικίλλει και εξαρτάται από τις δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν και δύναται να ανέρχεται έως και 100%  του συνολικού του προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων δαπανών θα γνωστοποιηθεί στην προκήρυξη της Δράσης.

Περίοδοι υποβολής & Διάρκεια Υλοποίησης : Η περίοδος στην οποία κάποιος θα έχει την δυνατότητα  να πραγματοποιεί την αίτηση του αλλά και η διάρκεια υλοποίησης των ενταγμένων επενδυτικών σχεδίων θα καθοριστούν στην προκήρυξη της εν λόγου Δράσης .

Κατάσταση Προγράμματος: ANAMENOMENO