Ψηφιακή Ενίσχυση Επιχειρήσεων

Στόχος: Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το υπουργείο έχει σχεδιάσει δύο χρηματοδοτικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Ψηφιακό Βήμα

Η χρηματοδοτική αυτή παρέμβαση αφορά τις ψηφιακά ανώριμες εταιρίες (κατάταξη σε Χαμηλή ή Μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου κύκλου εργασιών των δύο διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 80.000 ευρώ.

Ψηφιακό Άλμα

Η δεύτερη χρηματοδοτική παρέμβαση φορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ μέχρι το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων δύο κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση και μέχρι 200.000 ευρώ.

Δικαιούχοι : Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν μέρος σε αυτά τα δύο προγράμματα είναι οι μη προβληματικές ΜΜΕ που:

  • λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια με μία από τις επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  • έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
  • τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
  • δεν αποκλείονται με βάση το άρθρο 40 του Ν. 4488/2017
  • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
  • έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις 3 διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και για τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα οι:

  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών.

Κριτήρια Υπαγωγής στην δράση : Καθώς οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν την αίτηση, θα τους ζητηθεί να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα αφορά τον εξοπλισμό τον οποίο έχουν αγοράσει τα τελευταία 5 χρόνια, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτουν και χρησιμοποιούν.

Με την συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου οι επιχειρήσεις θα κατατάσσονται αυτόματα σε μία από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες -ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (0-4 βαθμοί) που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά. Η βαθμίδα αυτή θα καθορίζει σε πιο από τα δύο προγράμματα θα μπορεί να καταβάλλει αίτηση η υποψήφια επιχείρηση.

Έπειτα από την βαθμολόγηση της, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγηση της, βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου.

Προϋπολογισμός και Επιδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε προγράμματος είναι 35 εκατ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο 50%. Το υπόλοιπο ποσό ο υποψήφιος μπορεί να το καλύψει είτε με ίδια κεφάλαια ή με δάνειο.

Αξιολόγηση: Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και στις δύο δράσεις. Ειδικότερα τα κριτήρια της 1ης δράσης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στο επενδυτικό σχέδιο/ ψηφιακή ταυτότητα επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ.

Περίοδοι υποβολής : Η περίοδος στην οποία κάποιος θα έχει την δυνατότητα  να πραγματοποιεί την αίτηση του εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ΜΟΔ.

Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι ετήσια.

Κατάσταση Προγράμματος: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ