Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Στόχος:  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο τομέα του Τουρισμού

Δικαιούχοι Προγράμματος:

Κατηγορία  Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της  δράσης  και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία  Β: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά

1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 του Παραρτήματος V ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

  2. Το  ΑΦΜ της επιχείρησης  δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη  σύστασή του. (μηδενικός κύκλος εργασιών)

  3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

  4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ακόλουθοι:

 • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

 • Τουριστικά Καταλύματα
  • Ξενοδοχεία (3* ή από 10 έως 50 κλίνες)
  • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται από π.δ. 33/1979
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (3*)
  • Ξενώνες φιλοξενίας νέων
 • Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (Ελάχιστος αριθμός κατοικιών:3)
  • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα.(3 κλειδιά ή πάνω από 10 κλίνες)
 • Τουριστικά Γραφεία
 • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού
  • Αθλητικός τουρισμός
  • Θαλάσσιος τουρισμός
  • Τουρισμός υπαίθρου
  • Άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού( ψυχαγωγικά πάρκα)

Προϋπολογισμός : Η δράση του προγράμματος χρηματοδοτείτε με συνολικό ποσό της τάξης των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά ομάδα Περιφερειών σε όλη την Ελλάδα.

Δαπάνες που επιδοτούνται :

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.(μέχρι το 80% του προϋπολογισμού)
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός-Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.(μέχρι το 100% του προϋπολογισμού) 
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.(μέχρι 3.000 ευρώ ανά πιστοποίηση και μέχρι 12.000 ευρώ)
 • Προβολή-Προώθηση-Συμμετοχή σε εκθέσεις.(μέχρι 15.000 ευρώ)
 • Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού και υπηρεσιών φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου.(μέχρι 40.000 ευρώ)
 • Λογισμικά και υπηρεσίες παραμετροποίησης λογισμικού.(μέχρι 10.000 ευρώ)
 • Μεταφορικά μέσα(μέχρι 25.000 ευρώ)
 • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου. (μέχρι 4.000 ευρώ)

Επιδότηση : ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 25.000 έως 400.000 ευρώ και το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να είναι από  % του συνολικού προϋπολογισμού μέχρι και το 50% του συνολικού προϋπολογισμού στην περίπτωση που γίνει πρόσληψη νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0.2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Ιδιωτική Συμμετοχή: Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου. Για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε ίδια κεφάλαια ή/και δάνειο.

Περίοδοι υποβολής : από 18/12/2017 έως 28/03/2018

Διάρκεια υλοποίησης : 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης