Ψηφιακό Βήμα

Στόχος: Η παρούσα Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, των μικρών αλλά και των μεσαίων επιχειρήσεων

Δικαιούχοι :  Οι δικαιούχοι της εν λόγο δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές αλλά και μεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες πριν από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής τους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις
 • Τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31/12/2017.
 • Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας

Προϋποθέσεις : Οι βασικές προϋποθέσεις τις οποίες θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Προϋπολογισμός : Ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγο προγράμματος για όλες της περιφερειακές ενότητες της χώρας ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ

Δαπάνες που επιδοτούνται : Οι δαπάνες οι οποίες επιδοτούνται από το εν λόγο πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
  • 2 τουλάχιστον γλώσσες
  • Μobile responsive
  • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε:
  • φιλοξενία (hosting, collocation)
  • σύνδεση στο διαδίκτυο
  • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, Facebook ads)
  • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
  • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
  • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό
 • Όλες οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

Επιδότηση : Κάθε επιχείρηση που τηρεί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έχει την δυνατότητα να καταθέσει μόνο ένα επενδυτικό σχέδιο από 5.000 ευρώ μέχρι και 50.000 ευρώ, και για το οποίο θα μπορεί να επιδοτηθεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Ψηφιακή Κατάταξη της Επιχείρησης: Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με την αναλυτική Πρόσκληση.

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Περίοδοι υποβολής : Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων από τις 11/6/2018 μέχρι και τις 17/9/2018.

Διάρκεια υλοποίησης : ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες.