Εξωδικαστικός Μηχανισμός-Ρύθμιση Οφειλών σε Δημόσιο &Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι βασικές προϋποθέσεις για να καταφέρει κάποιος να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμού είναι οι ακόλουθες:

·         Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο να αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

·         Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο να μην έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

·          Το Νομικό ή το Φυσικό πρόσωπο να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 •   Στην περίπτωση που ο οφειλέτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
 • Στην περίπτωση που ο οφειλέτης τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα  κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση

Εξωδικαστικός Μηχανισμός με ρύθμιση μόνο των οφειλών στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία

Υπαγόμενες Περιπτώσεις σε αυτή την κατηγορία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού είναι οι ακόλουθες:

o    Νομικό πρόσωπο ή Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα,  με τις εξής προϋποθέσεις ( διαζευκτικά ) :

 • οι συνολικές (προς το σύνολο των πιστωτών ) προς ρύθμιση οφειλές του δεν ξεπερνούν το ποσό 20.000 ευρώ ή
 • με οφειλές προς το Δημόσιο ή ΦΚΑ  άνω του 85% των συνολικών οφειλών  και ταυτόχρονα  οι οφειλές αυτές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ.

o   Φυσικό πρόσωπο, χωρίς  πτωχευτική ικανότητα,  οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του δεν ξεπερνούν το ποσό 50.000 ευρώ σε κάθε ένα από το Δημόσιο και ΦΚΑ (δηλαδή 50.000 και 50.000 ευρώ).

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κατά υποκατηγορία είναι οι ακόλουθες:

Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ 

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 3.000 ευρώ:

o   τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου ποσού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,

o   καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

 • ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
 • μέγιστος αριθμός δόσεων 36
 • αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:

Αν το μέρος του ποσοστού του 2,75% των κερδών του οφειλέτη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), όπως προσδιορίστηκαν κατά την αξιολόγηση του εισοδήματος οφειλέτη – συνοφειλετών (κατά το ποσοστό συνυπευθυνότητάς τους), που αντιστοιχεί στο λόγο των οφειλών του Δημόσιου ή /και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης προς τις συνολικές οφειλές του οφειλέτη, είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται, ώστε να ισούται με αυτό το ποσό και ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.

 •  επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως.
 • στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του  ν.4174/2013 και του άρθρου 6 του ν. 356/1974.

Βασικές οφειλές άνω των 3.000,01 ευρώ και έως 20.000 ευρώ.

Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ:

 •  διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
 • επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
 • στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του  ν.4174/2013 και του άρθρου 6 του ν. 356/1974.
 • καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
  •   ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
  • μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
  • αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων: ( ισχύουν τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης «α) Βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ

Συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές έως 50.000 ευρώ και οφειλές προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) αυτών. (Οφειλέτες : φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα).

Το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό

1.      Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές έως 20.000 ευρώ:
Εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη περίπτωση β.

2.      Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ,

a.       το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο: Ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

 •  διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση
 • καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:

a.       ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ

b.      μέγιστος αριθμός δόσεων 120,

c.       αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων:

Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ (Οφειλέτες : Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα)

Το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό

 • Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ:
  Εφαρμόζεται αναλογικά η προηγούμενη περίπτωση β.
 • Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ :

Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο: o λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και του 95% των οφειλών από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
 • καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
  • ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ
  • μέγιστος αριθμός δόσεων 120,\αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση αριθμού δόσεων: ( ισχύουν τα αντίστοιχα της προηγούμενης περίπτωσης )

Υπαγόμενες σε ρύθμιση οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία

 • Οφειλές σε Δημόσιο

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001) καθώς και οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

 • Οφειλές σε Ασφαλιστικά ταμεία

Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις ίδιες οφειλές.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε τα παρακάτω:

  • Οφειλές προς το Δημόσιο : Ρυθμίζονται όσες «είναι ήδη βεβαιωμένες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016»
  • Οφειλές προς Ασφαλιστικά ταμεία : Ρυθμίζονται όσες «γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Κατηγορίες που δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό

 • έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή
 • έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε μία από τις αναφερόμενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή
 • έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρμόδιο όργανο του νομικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ή
 • έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε από το νόμο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε με δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα:
  • φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, αρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
  • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό κακουργήματος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό πλημμελήματος. Επί νομικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
 • Φυσικό ή νομικό πρόσωπο εφόσον δεν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του ν. 4172/2013  ( π.χ μισθωτοί, συνταξιούχοι, κ.λπ ).
 • τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
 • οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
 • οι ασφαλιστικές εταιρίες.